PŘÍKLAD TESTOVÉ BATERIE

I. ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI

IST 70 /Test struktury inteligence - R. Amthauer/

Zjišťuje nejen celkovou úroveň inteligence /IQ/, ale i její strukturu. Odhaluje míru psychických schopností a z toho plynoucí kvalitu výkonu, flexibilitu či rigiditu myšlení vzhledem k věku. Z těchto poznatků je možno usuzovat, jaký bude další psychický vývoj probanda. Z interpretace profilu struktury intelektu můžeme predikovat, zda bude optimálně vyhovovat nárokům dané profese.

Administrace : individuálně i skupinově
Doba vyšetření : 90 minut

II. OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

16 PF /R. Cattell - Šestnáctifaktorový dotazník/

Komplexní osobnostní dotazník, diagnostikující v 16 faktorech /a 4 doplňkových/ strukturu osobnosti v takových kategoriích, jako např. introverze - extraverze, dominance - submise, emoční stabilita - instabilita, interpersonální chování /přátelskost - hostilita/, charakter, volní vlastnosti, postoj k vnějšímu světu, míra sebedůvěry, konzervatismus - radikalismus, podřízenost - nezávislost ad.

Díky faktorové analýze je možno predikovat charakteristické vzorce chování a jednání pro daného jedince.

Administrace : skupinově i individuálně
Doba vyšetření : 60 minut

Baum - test

Projektivní test osobnosti, který umožňuje predikci typu osobnosti a jejích charakteristických projevů v chování /extra - introverze, neurotické tendence, dominance, agresivita, postoj k okolí a druhým, aspirace atd./. Je vhodným doplňkem standardních psychodiagnostických metod.

Administrace : skupinově i individuálně
Doba vyšetření : 5 minut

III. INTERPERSONÁLNÍ CHOVÁNÍ

ICL /Dotazník interpersonální diagnózy/

Diagnostikuje interpersonální systém osobnosti. Cílem je určení typu a současně též intenzity mechanismů, jež jedinec užívá ve styku se sociálním okolím s cílem zabezpečit pro sebe co nejoptimálnější podmínky života. Typologie vychází z osmi diagnostických kategorií /např. osobnost autokratická, egocentrická, agresívní, podezíravá, hyperkonformní ad./. Umožňuje rozpoznat preferovaný styl vedení manažera.

Administrace : skupinově i individuálně
Doba vyšetření : 60 minut

FIRO B /Dotazník interpersonální orientace/

Predikuje pro daného jedince charakteristický způsob sociální orientace vůči ostatním a z toho plynoucí typ interpersonálního chování. Umožňuje měření nejen individuálních charakteristik, ale též vhodnou kombinací individuálních indexů odhad vztahů mezi dvěma i více jedinci. To je cenné zvláště při predikci skupinové atmosféry, efektivnosti a kompatibility chování jednotlivých členů skupiny.

Administrace : skupinově i individuálně
Doba vyšetření : 20 minut

Hand test

Projektivní test osobnosti, který diagnostikuje tendence v chování ke druhým lidem, styl komunikace, sklony k agresivitě či selhání, pasivní či aktivní nastavení, dominanci a celkové zaměření osobnosti /interpersonální či enviromentální/.

Administrace : individuálně
Doba vyšetření : 10 minut

IV. MOTIVACE A AKTUÁLNÍ ŽIVOTNÍ SITUACE

Luscherova klinická diagnostika

Tzv. objektivní test osobnosti /test nucené volby/. Metoda umožňuje zjistit odolnost jedince vůči zátěži, způsob zvládání stresových situací, schopnost regenerace sil, chování a reagování ve výkonové situaci. Zachycuje dále tyto charakteristiky : aktivitu a motivaci, volní vlastnosti, schopnost komunikovat, tendenci ke konfliktům, psychosomatické dispozice.

Administrace : individuálně
Doba vyšetření : 15 minut

Strukturovaný psychodiagnostický rozhovor

Způsob provedení : individuálně
Doba vyšetření: 10 minut