PSYCHODIAGNOSTIKA

PSYCHODIAGNOSTICKÉ METODY

Psychologické osobnostní posudky

Velmi efektivní metoda s vysokou mírou výtěžnosti získaných informací. Proč využít psychodiagnostických metod? Získáte potřebné a objektivní osobnostní údaje pro tyto oblasti:

 • personální poradenství
 • cílený výběr zaměstnanců a konkurzní řízení
 • rozvoj manažerských dovedností
 • prevence selhání v rizikových oblastech
 • prevence syndromu vyhoření
 • analýza sociálně-psychologické atmosféry na pracovišti
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • assessment a development centre ad.

Jaké informace psychodiagnostické metody poskytují?

 • analýzu potenciálu osobnosti
 • stanovení osobnostního typu probanda
 • určení úrovně a struktury intelektových schopností (IQ)
 • analýzu interaktivního sociálního chování (tendence ke konfliktům ad.)
 • určení míry tolerance vůči stresu a frustraci
 • analýzu převažujícího zdroje pracovní motivace
 • definování preferovaného stylu vedení
 • profesní prognózu na základě psychologické analýzy osobnostních dispozic
 • METODIKA VYŠETRENÍ - TESTOVÁ BATERIE

K vyšetření je použito standardních psychodiagnostických metod a projektivních testů české i zahraniční provenience s vysokou mírou validity a reliability.

VYŠETŘENÍ PROVÁDÍ

Mgr. Jana Wiesner, diplomovaná jednooborová psycholožka, specialistka na psychodiagnostiku. Celková doba vyšetření je cca 4 – 6 hodin.

Vyšetření je zakončeno písemnou zprávou a osobní interpretací výsledků vyšetření psychologem včetně profesní prognózy a doporučení. Dle potřeby zadavatele je možné zaměřit se pouze na dílčí faktory osobnosti (např. odolnost vůči stresu, rizikové oblasti atp.)

POSUDEK (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA) ZAHRNUJE POSOUZENÍ FAKTORU

 • INTELEKTOVÁ KAPACITA, STRUKTURA INTELIGENCE, SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI
 • VÝKONOVÁ KAPACITA
 • OSOBNOSTNÍ PROFIL
 • SOCIÁLNĚ-INTERAKČNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKAČNÍ TENDENCE
 • TENDENCE ŘEŠENÍ V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH
 • STYL ŘÍZENÍ
 • MOTIVAČNÍ KAPACITA
 • RIZIKOVÉ OSOBNOSTNÍ OBLASTI A SFÉRY MOŽNÉHO SELHÁNÍ atd.